TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI INFORMATICE NETOGRAF

Domeniul de aplicare

ANCOM pune la dispoziția publicului platforma informatică Netograf, care cuprinde o serie de aplicații (o aplicație web, aplicații destinate terminalelor fixe pentru Windows și MAC OS și aplicații destinate terminalelor mobile pentru Android și iOS) menite să ofere utilizatorilor posibilitatea de a măsura și evalua parametrii de calitate tehnici pentru serviciul de acces la internet. Prin intermediul platformei Netograf se realizează testarea calității serviciului de acces la internet prin măsurarea conexiunii existente între echipamentul terminal al utilizatorului final și un server de test aflat într-un nod de tip internet interexchange, aflat în București, determinându-se astfel valorile parametrilor de calitate măsurați.

Prin utilizarea Netograf vizitatorii confirmă luarea la cunoștință, înțelegerea și acceptarea Termenilor și condițiilor.

Platforma Netograf a fost creată și este pusă la dispoziția celor interesați de ANCOM în baza:

 • dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2015/2120),
 • îndrumărilor aplicabile privind neutralitatea internetului ale Ghidului BEREC adresat autorităților de reglementare naționale pentru punerea în aplicare a noilor reguli privind neutralitatea internetului,
 • Deciziei președintelui ANCOM nr. 1112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți (denumită în continuare Decizia președintelui ANCOM nr. 1112/2017).

Funcționalitățile platformei informatice Netograf îi conferă acesteia caracteristicile adecvate mecanismului de monitorizare certificat, în sensul Regulamentului (UE) nr.2015/2120.

Conform Deciziei președintelui ANCOM nr. 1112/2017, furnizorii au obligația de a nu taxa, deduce din traficul aferent planului tarifar, limita sau bloca traficul de date consumat de utilizatorii finali dinspre și înspre aplicația Netograf. ANCOM poate interveni în cazul în care se constată că această obligație nu este îndeplinită de vreun furnizor de servicii de acces la internet.

Scopul platformei informatice Netograf

Prin intermediul Netograf, utilizatorii serviciilor de acces la internet au la dispoziție informații relevante, detaliate și ușor accesibile privind calitatea serviciilor contractate, din punct de vedere al parametrilor tehnici, pe baza cărora pot lua decizii în cunoștință de cauză.

În primul rând, Netograf reprezintă un instrument de informare pentru utilizatorii finali. Cu ajutorul platformei informatice Netograf utilizatorii au posibilitatea de a măsura și evalua parametrii de calitate tehnici pentru serviciul de acces la internet (viteza de transfer a datelor – download și upload, întârzierea de transfer a pachetelor de date, variația întârzierii de transfer și rata pierderilor de pachete de date). Rezultatele măsurătorilor pot fi influențate atât de factori dependenți de furnizori (exemplu: încărcarea și dimensionarea rețelei), cât și de o serie de factori independenți de furnizorul de serviciu de acces la internet (exemplu: capabilitățile terminalului de pe care se efectuează măsurători). Înainte de efectuarea testului, pentru a obține o valoare cât mai reală, utilizatorul trebuie să aibă în vedere recomandările publicate de ANCOM.

În al doilea rând, Netograf reprezintă un instrument prin intermediul căruia utilizatorii au posibilitatea să efectueze măsurători pentru a constata performanța reală a serviciului de acces la internet în ceea ce privește viteza sau alți parametri de calitate a serviciului, astfel încât, atunci când există diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, între această performanță și performanța indicată de furnizorul de servicii de acces la internet în contracte, utilizatorul să beneficieze de remedii potrivit prevederilor legale și contractuale. În vederea folosirii Netograf în acest scop, utilizatorii ar trebui să consulte și să respecte Procedura de măsurare a vitezelor de acces la internet specificată în contractul semnat cu furnizorul de servicii de acces la internet.

Acest scop al Netograf, în calitate de mecanism de monitorizare certificat de autoritatea națională, rezultă din prevederile Regulamentului (UE) nr. 2015/2120 care stabilesc că: "orice diferență importantă, permanentă sau care se repetă la intervale regulate, între performanța reală a serviciului de acces la internet în ceea ce privește viteza sau alți parametri de calitate a serviciului și performanța indicată de furnizorul de servicii de acces la internet […], atunci când elementele faptice relevante sunt stabilite de un mecanism de monitorizare certificat de autoritatea națională de reglementare, este considerată ca fiind o neconformitate de performanță în scopul utilizării remediilor de care dispun consumatorii în conformitate cu legislația națională".

De asemenea, Netograf pune la dispoziția utilizatorilor serviciilor de acces la internet statistici cu privire la calitatea serviciilor de acces la internet oferite de diverși furnizori. În cadrul secțiunii de statistici sunt prezentate rezultate medii ale măsurătorilor pe baza testelor realizate de către utilizatori prin intermediul Netograf. Totodată, rezultatele testelor pot fi vizualizate grafic pe harta României. Aceste statistici au doar valoare informativă, neconstituind o garanție a faptului că un anumit utilizator va experimenta aceeași calitate a conexiunii. Rezultatele măsurătorilor și statisticile oferite pe Netograf nu reprezintă o recomandare a ANCOM sau un clasament al furnizorilor de servicii de acces la internet.

Informațiile care vor fi furnizate de utilizatori atunci când accesează Netograf vor fi folosite de ANCOM numai în scopuri statistice.

Drepturi, responsabilități și garanții

Furnizorii de servicii de acces la internet care au raportat un număr de cel puțin 5000 de conexiuni pentru serviciul de acces la internet au obligația de a transmite ANCOM prin intermediul Netograf, informații privind parametrii tehnici asociați fiecărei oferte comerciale destinate publicului pentru furnizarea serviciului de acces la internet și plajele de adrese IP utilizate în furnizarea serviciului, precum și de a actualiza aceste informații. Așadar, informațiile oferite de Netograf privind ofertele comerciale sunt cele furnizate de către furnizorii de servicii de acces la internet, iar determinarea furnizorului serviciului de acces la internet aferent unui utilizator ce efectuează testul se face pe baza informațiilor transmise de furnizori cu privire la plajele de adrese IP utilizate pentru acest serviciu. Corectitudinea datelor transmise de către furnizori prin intermediul Netograf este în exclusivitate responsabilitatea acestora. ANCOM depune eforturi semnificative și permanente pentru a asigura corectitudinea informațiilor disponibile în cadrul platformei informatice Netograf, dar având în vedere faptul că acestea se bazează și pe informații primite de la terți, acuratețea, actualitatea sau completitudinea informațiilor conținute de Netograf sau a rezultatelor finale generate de aplicație nu pot fi garantate de către Autoritate. ANCOM nu poate fi trasă la răspundere pentru efectele utilizării informațiilor furnizate de Netograf, respectiv pentru informații incorecte sau incomplete care sunt disponibile prin intermediul acesteia. Astfel, ANCOM nu răspunde de eventuale pierderi, costuri, acțiuni în instanță, sau alte asemenea prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct sau indirect de utilizarea informațiilor disponibile în cadrul Netograf.

Utilizatorii Netograf pot să își creeze gratuit conturi de utilizator în aplicația web sau în cadrul aplicațiilor destinate terminalelor fixe sau mobile. Crearea unui cont permite salvarea rezultatelor propriilor măsurători din cadrul site-ului și vizualizarea acestor măsurători în formă grafică și tabelară, precum și evaluarea conexiunii prin efectuarea de teste automate, programate de către utilizator prin intermediul aplicațiilor fixe și mobile. Crearea contului de utilizator presupune înregistrarea unei adrese de e-mail valide și alegerea unei parole. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către terțe persoane, din orice motive. Adresele de e-mail ale utilizatorilor vor fi stocate de ANCOM doar în vederea oferirii către aceștia a facilităților menționate.

Disponibilitatea permanentă a platformei informatice Netograf nu poate fi garantată. ANCOM își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, adăuga sau șterge fără notificare sau justificare prealabilă anumite componente/informații atunci când consideră necesar, pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului, sau de a întrerupe temporar sau definitiv publicarea anumitor informații în cadrul Netograf. ANCOM nu este răspunzătoare pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei informatice Netograf. ANCOM își propune să ofere o versiune completă, actualizată și corectă a platformei Netograf, în toate versiunile acesteia – aplicație web, aplicații destinate terminalelor fixe și mobile.

În scopul reflectării corecte a situației din piața serviciilor de acces la internet, în ceea ce privește statisticile publicate, ANCOM își rezervă dreptul de a analiza în detaliu informațiile asociate testelor efectuate și, după caz, de a opera excluderi de teste din statistici pentru a elimina tentative de influențare a acestora.

Modificarea neautorizată a conținutului platformei informatice Netograf intră sub incidența legislației penale și se pedepsește conform acesteia. ANCOM își rezervă dreptul de a monitoriza și, în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei fapte penale, de a sesiza organele de cercetare penală, atunci când constată modificări neautorizate sau tentative de modificare neautorizată a conținutului platformei informatice Netograf.

Identitatea vizuală și elementele grafice aferente nu pot fi utilizate fără acordul scris prealabil al ANCOM.

ANCOM își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile privind utilizarea platformei informatice Netograf în orice moment, fără o notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor Netograf să parcurgă periodic informațiile postate.

Protecția datelor cu caracter personal

ANCOM respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și orice informație cu caracter personal va fi tratată cu respectarea normelor de securitate și confidențialitate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ANCOM prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale conform celor menționate la capitolul Temeiul juridic. Toate datele cu caracter personal pe care o persoană le va furniza în timpul utilizării platformei informatice Netograf vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate. ANCOM nu va colecta date cu caracter personal în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate. Pentru informații privind aplicarea de către ANCOM a Regulamentului menționat anterior, puteți accesa secțiunea dedicată de pe site-ul ANCOM, la adresa http://www.ancom.org.ro/ancom_5925.

Datele pot fi dezvăluite de ANCOM unor terți în baza unui temei legal.

Datele colectate de aplicațiile Netograf sunt stocate pe o perioadă de 3 ani.

Orice utilizator al platformei informatice Netograf, vizat de prelucrare, își poate exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, opoziție la prelucrare, precum și de portabilitate a datelor, în condițiile prevăzute de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă ANCOM.

Informațiile de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ANCOM sunt disponibile pe pagina de internet a instituției, la secțiunea „Contact”.

Plângerile privind condițiile de prelucrare a datelor se pot transmite Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, http://www.dataprotection.ro).

Date colectate de Netograf

La efectuarea unui test prin intermediul Netograf, în funcție de dispozitiv, sistem de operare și aplicație utilizată (aplicație web, aplicație dedicată terminalelor fixe sau aplicație pentru terminale mobile) sunt identificate, colectate și procesate următoarele date:

 • Informații privind furnizorul
  • Adresa IP a echipamentului testat, precum și adresele IP ale routerului Wifi/celulei, dacă sunt disponibile
  • Versiunea adresei IP
  • Furnizorul de serviciu de acces la internet
  • Oferta de serviciu de acces la internet, dacă este selectată de utilizator
  • Identificatorul rețelei locale wireless SSID (Service Set Identifier)
 • Informații privind utilizatorul final
  • Nume (dacă este furnizat de utilizator)
  • Prenume (dacă este furnizat de utilizator)
  • Adresă de e-mail (dacă este furnizată de utilizator)
  • Codul de identificare generat de aplicația Netograf
 • Informații privind dispozitivul
  • Browser utilizator
  • Versiune browser
  • Sistem de operare
  • Versiune sistem de operare
  • Identificator dispozitiv generat de sistemul de operare
  • Tip/model/producător terminal
  • ID echipament
  • Informații de sistem furnizate de browser
  • Informații de identificare terminal furnizate de sistemul de operare
  • Număr de procesoare
  • Dimensiunea memoriei echipamentului
 • Informații despre locație
  • Județul de unde este efectuat testul
  • Orașul/comuna de unde este efectuat testul
  • Localitatea de unde este efectuat testul
  • Coordonatele GNSS – latitudinea și longitudin
  • Precizia localizării
 • Informații privind măsurătoarea
  • Viteza download măsurată
  • Viteza upload măsurată
  • Întârzierea măsurată
  • Variația întârzierii măsurată
  • Pierderea de pachete măsurată
  • Numărul de hopuri de la echipamentul utilizatorului la nodul internet interexchange
  • Ruta pachetelor de la echipamentul utilizatorului la nodul internet interexchange
  • Tip conexiune
  • Tehnologie conexiune
  • Puterea semnalului
  • Calitatea semnalului
  • Nivelul de încărcare a procesorului
  • Nivelul de încărcare a memoriei
  • Nivelul de încărcare a bateriei
  • Volumul de date transmis prin interfața de rețea înainte de lansarea măsurătorii
  • Codul de testare programată, în cazul testelor automate
  • Notificările afișate de aplicația Netograf utilizatorilor
  • Factorii detectați care pot afecta măsurătoarea

Colectarea datelor este necesară pentru buna funcționare a Netograf, permițând oricărui utilizator să măsoare calitatea conexiunii de care dispune și contribuind astfel la asigurarea unui nivel înalt de transparență a ofertelor aflate pe piața din România.

Datele sunt folosite în următoarele scopuri:

 • identificarea automată a furnizorului de servicii de acces la internet;
 • stabilirea caracteristicilor/capabilităților terminalului de pe care se efectuează testele în vederea determinării factorilor care pot influența măsurătorile efectuate de un utilizator;
 • realizarea de statistici ale măsurătorilor în funcție de furnizor, ofertă, tip terminal și locația efectuării testelor în cadrul Netograf și vizualizarea rezultatelor pe harta României;
 • generarea unui istoric al măsurătorilor efectuate de un utilizator;
 • generarea informațiilor necesare unui utilizator astfel încât acesta să poată solicita remedii din partea furnizorului de servicii de acces la internet în cazul constatării unor diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, între performanța reală a serviciului de acces la internet și performanța indicată de furnizorul de servicii de acces la internet.